Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem    Dowiedz się więcej

DOULA Polska

Pokazy filmów 
freshmail_logotyp
 

Regulamin

REGULAMIN SZKOLEŃ i KONFERENCJI Stowarzyszenia DOULA w Polsce

Ogólne warunki

1. ORGANIZATOR
1.1. Szkolenia i konferencje organizuje Stowarzyszenie DOULA w Polsce wpisane w Sądzie dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS: 0000400768 zwane dalej Stowarzyszeniem, NIP 952-211-70-13.

2. SZKOLENIA I KONFERENCJE
2.1. Stowarzyszenie organizuje szkolenia i konferencje (zwane dalej „szkoleniami”) w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w informacjach dotyczących poszczególnych szkoleń.
2.2. Stowarzyszenie realizuje szkolenia dla kandydatek na doule w zakresie i terminach szczegółowo, każdorazowo podanych pod adresem doula.org.pl.
2.3. Stowarzyszenie realizuje szkolenia dla członkiń Stowarzyszenia w zakresie i terminach szczegółowo, każdorazowo podanych członkiniom do wiadomości drogą elektroniczną.
2.4. Informacja o szkoleniu zawiera dane o: temacie, terminie i miejscu szkolenia, adresatach, rekrutacji, kosztach i o tym co obejmuje cena szkolenia.

3. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
3.1. Warunki zgłoszeń zawarte są w informacjach o poszczególnych szkoleniach.
3.2. Inne formy zgłoszeń możliwe są po uprzednim porozumieniu ze Stowarzyszeniem.

4. OPŁATY I WARUNKI
4.1. Kwoty opłat i terminy wpłat za szkolenia podane są szczegółowo, każdorazowo w informacji o szkoleniu.
4.2. W przypadku szkoleń odpłatnych warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie opłaty na wskazane konto. Opłaty należy dokonać według zasad i zgodnie z harmonogramem poszczególnych szkoleń.
4.3. Uczestniczka dokonując opłaty zobowiązuje się do udziału w szkoleniu.
4.4. W przypadku szkoleń bezpłatnych Stowarzyszenie wskazuje właściwą formę potwierdzenia zobowiązania do udziału w szkoleniu.
4.5. Faktura zostanie wystawiona na prośbę uczestniczki. Chęć jej otrzymania należy przekazać osobie odpowiedzialnej za jej wystawienie nie później niż 7 dni od daty wpłaty na wskazane konto.
4.6. Brak wpłaty w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację ze szkolenia.
4.7. Stowarzyszenie w szczególnych przypadkach może przedłużyć termin wpłaty za szkolenia lub rozłożyć opłatę na raty na uzasadnioną prośbę kandydatki na szkolenie.
4.8. Stowarzyszenie nie zapewnia: noclegów i kosztów dojazdu.

5. WARUNKI REKRUTACJI
5.1. Rekrutacja na szkolenie prowadzona jest za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego, którego formę określa Stowarzyszenie.
5.2. Kwalifikacja na szkolenia dla członkiń Stowarzyszenia następuje na podstawie weryfikacji terminowo opłaconych składek.
5.3. W przypadku szkoleń dla członkiń decyduje kolejność zgłoszeń.
5.4. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do ograniczenia przyjęcia zgłoszeń na szkolenia ze względu na dostępność miejsc w grupach.

6. WARUNKI UCZESTNICTWA
6.1. Uczestniczka szkolenia dla kandydatek na doule przed rozpoczęciem szkolenia podpisuje Umowę uczestnictwa w szkoleniu.
6.2. Uczestniczka szkoleń zobowiązuje się do:
- podpisania listy obecności w trakcie szkolenia,
- aktywnego udziału w szkoleniu, punktualnego przychodzenia na zajęcia,
- przestrzegania powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego,
- przestrzegania regulaminów wewnętrznych obiektów, w których będą się odbywały szkolenia.
6.3. Uczestniczce szkolenia nie przysługuje prawo rejestrowania obrazu lub dźwięku w trakcie szkolenia, chyba że Stowarzyszenie wyrazi uprzednią pisemną zgodę na rejestrację obrazu lub dźwięku.
6.4. W razie wyrządzenia szkód przez uczestniczkę Stowarzyszenie ma prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokości poniesionej szkody.

7. REZYGNACJA UCZESTNIKA SZKOLEŃ DLA CZŁONKIŃ STOWARZYSZENIA
7.1. Rezygnację ze szkoleń należy zgłosić do Stowarzyszenia pisemnie do 14 dni przed datą rozpoczęcia szkoleń (liczy się data wpływu oświadczenia w formie pisemnej drogą pocztową lub elektroniczną do Stowarzyszenia) na adres wskazany w ofercie szkoleń, jednocześnie w tym przypadku uczestnikom przysługuje zwrot uiszczonej wpłaty.
7.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie krótszym niż 14 dni przed datą rozpoczęcia szkoleń (liczy się data wpływu oświadczenia w formie pisemnej drogą pocztową lub elektroniczną do Stowarzyszenia) uczestniczki otrzymują zwrot kosztów pomniejszony o 30%. Losowe przypadki będą rozpatrywane indywidualnie przez organizatorów szkolenia.
7.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkoleń (liczy się data wpływu oświadczenia w formie pisemnej drogą pocztową lub elektroniczną do Stowarzyszenia) uczestniczki otrzymują zwrot kosztów pomniejszony o 50%. Losowe przypadki będą rozpatrywane indywidualnie przez organizatorów szkolenia.
7.4. W przypadku niepoinformowania o rezygnacji z uczestnictwa uczestniczkom nie przysługuje zwrot uiszczonych wpłat.
7.5. W przypadku szkoleń bezpłatnych rezygnacja w terminie krótszym niż 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia w formie pisemnej drogą pocztową lub elektroniczną do Stowarzyszenia) lub nieprzybycie na szkolenie bezpłatne wiąże się z uiszczeniem opłaty zgodnym z zasadami umieszczonymi w informacji o szkoleniu.

8. REZYGNACJA UCZESTNICZKI SZKOLEŃ DLA KANDYDATEK NA DOULE
8.1. Kandydatka na doule ma prawo do rezygnacji ze szkolenia przed podpisaniem Umowy uczestnictwa w szkoleniu.
8.2. Rezygnacja ze szkolenia po podpisaniu umowy odbywa się według zasad opisanych w Umowie uczestnictwa w szkoleniu.

9. ZMIANY TERMINU i WYKŁADOWCÓW SZKOLENIA
9.1. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia.
9.2. W przypadku odwołania szkolenia przez Stowarzyszenie, uczestniczce przysługuje zwrot kosztów szkolenia lub, o ile istnieje taka możliwość, udział w szkoleniu w innym terminie.
9.2. W przypadku odwołania szkolenia przez Stowarzyszenie, uczestniczce nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów związanych z podróżą do miejsca szkolenia.
9.3. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w ramowym programie szkolenia.
9.4. W uzasadnionych przypadkach Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących szkolenie.
9.5. W przypadkach określonych w ust. 9.3. i 9.4. powyżej, Stowarzyszenie niezwłocznie powiadomi uczestniczkę o zaistniałej zmianie drogą elektroniczną lub telefoniczną.

10. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE
10.1. Stowarzyszenie zachowuje prawo do usunięcia z listy uczestniczek osób, które nie dokonały płatności w terminie, bez ich powiadomienia.
10.2. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestniczek, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas szkoleń.

11. ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA
11.1. Po zakończeniu szkolenia uczestniczka otrzymuje zaświadczenie, dyplom lub certyfikat ukończonego szkolenia.
11.2. W uzasadnionych przypadkach Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zaświadczenia, dyplomu lub ceryfikatu o ukończeniu szkolenia.

12. POLITYKA PRYWATNOŚCI
12.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie DOULA w Polsce z siedzibą przy ul. Małowiejskiej 44, 04-962 w Warszawie.
12.2. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie podanym za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych i innych form kontaktu ze Stowarzyszeniem w celu świadczenia usług związanych z przeprowadzeniem szkolenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) dochodzenia możliwych roszczeń wobec Uczestnika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) oraz, w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie i w celach wskazanych w treści tych zgód.
12.3. Dane osobowe mogą być ujawnione:
- podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań,
- trenerom współpracującym ze Stowarzyszeniem w zakresie przeprowadzenia szkolenia.
12.4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania umowy, a także po jej zakończeniu w celach związanych z:
- dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (tj. co do zasady maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy),
- wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.
12.5. Uczestniczka szkoleń ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w razie wyrażenia dodatkowej zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
12.6. Podanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym jest warunkiem zawarcia umowy. W razie niepodania danych osobowych, Stowarzyszenie nie będzie w stanie świadczyć usług związanych z przeprowadzeniem szkolenia.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
13.1. Zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
13.2. Stowarzyszenie jest uprawnione do zmiany Regulaminu w trakcie trwania rekrutacji na szkolenia oraz w trakcie szkoleń, jednocześnie zobowiązuje się do poinformowania o tej zmianie w ciągu 7 dni od jej wystąpienia.
13.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.


Regulamin obowiązuje od dnia 22 marca 2019 r. 


© Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie materiałów zawartych na stronie bez uprzedniej zgody właściciela jest zabronione.
Adapted by Quark | Na silniku windu.org