Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem    Dowiedz się więcej

DOULA Polska

Pokazy filmów 

 

Kodeks Etyczny Douli

KODEKS ETYCZNY DOULI Stowarzyszenia DOULA w Polsce

1. Doula jest świadoma odpowiedzialności wynikającej ze specyfiki wykonywanej pracy.
Zna granice swoich kompetencji i nie podejmuje zadań przekraczających jej możliwości.
Dokłada wszelkich starań, aby zapewnić osobie korzystającej z jej usług jak najwyższy poziom
wykonywanej pracy.

2. Doula nie przedstawia niezgodnie z prawdą swojego wykształcenia,
kompetencji i doświadczenia zawodowego.

3. Mając na uwadze dobro klientki i jej rodziny doula w swojej pracy stara się być elastyczna,
dobrze zorganizowana oraz niezawodna.

4. Jeżeli okoliczności zewnętrzne lub własny stan fizyczny czy psychiczny mogą istotnie obniżyć
poziom wykonywanej pracy, doula nie może dobrze wykonywać swej pracy. W takiej sytuacji
powinna skorzystać ze wsparcia douli-zastępczyni.

5. Relacje między doulami opierają się na wzajemnym szacunku i
koleżeństwie, wynikającymi ze wspólnoty wartości i celów oraz przyjętej na siebie
odpowiedzialności.

6. Każda doula zobowiązana jest, w miarę możliwości, do pracy w zespole z inną doulą, która
będzie mogła stanowić jej zastępstwo, na zasadach uprzednio uzgodnionych między doulami.
6.1. Doula-zastępczyni przejmuje obowiązki douli pierwszego wyboru, jeśli ta z powodu
niesprzyjających okoliczności nie jest w stanie dopełnić ich wobec podopiecznej. Przejęcie
obowiązków – realizacja zastępstwa – odbywa się na wcześniej ustalonych między doulami
zasadach oraz w porozumieniu z klientką.
6.2. Doula-zastępczyni nie podejmuje żadnych działań bez wiedzy i zgody douli pierwszego
wyboru wobec jej klientki, jeśli nie ma potrzeby zastępstwa.
6.3. Jeśli klientka douli inicjuje kontakt z jej zastępczynią, ta kontaktuje się z doulą pierwszego
wyboru i wspólnie ustalają działania wobec zaistniałej sytuacji. Odbywa się to w sposób, który
jest akceptowalny przez obie doule i nie krzywdzący wobec podopiecznej, nie powinien także
naruszać zasady poufności (doula względem klientki) ani lojalności (doule względem siebie).
6.4. Obowiązkiem douli jest zaproponowanie kontaktu z doulą-zastępczynią, a klientka decyduje
o tym, czy tego potrzebuje. Wspólnie uzgadniają formę kontaktu wedle potrzeb.

7. Doula nie jest obojętna na odstępstwa od zasad etyki zawodowej ze strony innych doul.
Właściwą formułą postępowania w takiej sytuacji jest zwrócenie się do Sądu Koleżeńskiego.

8. Krytyczna ocena pracy i działalności innych doul nie powinna mieć charakteru
deprecjonującego osobę i w żadnym przypadku nie może służyć do rozgrywek osobistych. Doula
powstrzymuje się od wydawania takich ocen w obecności osób postronnych, dbając o
niepodważanie zaufania do środowiska doul w Polsce.

9. Doula dąży do rozwoju i utrzymania pozytywnych relacji ze środowiskami działaczy
porodowych (lekarze, położne, doule itp.).

10. Rozpoczynając pracę, doula każdorazowo uzgadnia z klientką cel i
zakres swoich działań oraz zasadnicze sposoby postępowania.

11. Doula respektuje system wartości klientki, jej prawo do podejmowania
własnych decyzji. W żadnym wypadku nie forsuje swoich własnych pomysłów czy przekonań.
Nie tłumaczy rodziców ani nie mówi w ich imieniu w kontakcie z personelem medycznym.

12. Doulę obowiązuje dyskrecja. Nie ujawnia osobom postronnym danych osobowych swoich
podopiecznych ani żadnych szczegółów dotyczących ich życia osobistego czy sytuacji
porodowej. Wyjątek stanowią doula-zastępczyni oraz doula-opiekunka stażu.

13. Wnikanie w intymne, osobiste sprawy podopiecznej dopuszczalne jest jedynie w
takim zakresie, jaki wynika z celów pracy douli i za zgodą bądź też z inicjatywy podopiecznej.

14. Doula stażująca pozostaje w możliwie stałym kontakcie ze swoja opiekunką stażu, z którą
konsultuje wątpliwości czy trudności związane z pracą douli.

15. Doula pod żadnym pozorem nie bierze udziału w planowanych porodach bez asysty
położniczej.

16. Doula nie wykonuje żadnych czynności medycznych – nie diagnozuje schorzeń oraz nie
udziela porad medycznych. Nawet jeśli ma wykształcenie medyczne, te dwie role są w trakcie
pracy z podopieczną oddzielone. Jeśli jest specjalistką w innej dziedzinie, która mogłaby mieć
zastosowanie w pracy z podopieczną (terapeuta, psycholog itp.) również powinno być to jasno
oddzielone od roli douli.

17. Zasady Kodeksu Etycznego obowiązują wszystkie doule będące członkiniami
Stowarzyszenia Doula w Polsce. Przystępując do członkostwa, doula przyjmuje na siebie
zobowiązanie skrupulatnego przestrzegania zasad Kodeksu Etycznego Douli. Postępowanie
członkini Stowarzyszenia Doula w Polsce sprzeczne z Kodeksem Etycznym pociąga za sobą
sankcje, o których orzeka Sąd Koleżeński.


© Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie materiałów zawartych na stronie bez uprzedniej zgody właściciela jest zabronione.
Adapted by Quark | Na silniku windu.org